Idézetek az érzésekről

Idézetek gyűjteménye a érzés, emberek, ember, szív témáról .

Legjobb idézetek az érzésekről-ről

Albert Einstein fénykép
Charlie Chaplin fénykép

„Túl sokat gondolkodunk és túl keveset érzünk.“

—  Charlie Chaplin angol színész, filmrendező, filmproducer és forgatókönyvíró 1889 - 1977

Mark Twain fénykép

„Minden érzelem, ha őszinte, önkéntelen.“

—  Mark Twain amerikai író, újságíró, humorista 1835 - 1910

Bob Marley fénykép

„Egy jó dolog van a zenében: amikor üt, nem érzel fájdalmat.“

—  Bob Marley jamaicai énekes, gitáros, dalszerző, emberi jogi aktivista 1945 - 1981

Eleanor Roosevelt fénykép
Bob Marley fénykép

„Bár az út sziklás volt, jól éreztem magam.“

—  Bob Marley jamaicai énekes, gitáros, dalszerző, emberi jogi aktivista 1945 - 1981

Oscar Wilde fénykép
Bob Marley fénykép

„Vannak, akik érzik az esőt. Mások csak megáznak“

—  Bob Marley jamaicai énekes, gitáros, dalszerző, emberi jogi aktivista 1945 - 1981

Jim Morrison fénykép

„A fájdalom tapasztalatában érzi erejét.“

—  Jim Morrison amerikai énekes, dalszövegíró és költő 1943 - 1971

All idézetek az érzésekről

Teljesen 141 idézet érzés, szűrés:

Anatole France fénykép
Oscar Wilde fénykép
Wolfgang Amadeus Mozart fénykép
Molnár Ferenc fénykép
Joszif Visszarionovics Sztálin fénykép
Stendhal fénykép
Carl Gustav Jung fénykép
Galileo Galilei fénykép

„Nem hihetem, hogy az az Úristen, aki ésszel és értelemmel ruházott fel minket, egyszersmind elvárná, hogy feledkezzünk meg ezek használatáról.“

—  Galileo Galilei olasz fizikus, csillagász, matematikus, természettudós 1564 - 1642

Neki tulajdonított idézetek
Forrás: Simon Singh: A Nagy Bumm. Park Könyvkiadó Kft., 2006. p. 11. ISBN 978-963-530-725-8

Albert Einstein fénykép
Oscar Wilde fénykép

„Ha az emberek egyetértenek velem, mindig az az érzésem, hogy valami rosszat mondtam.“

—  Oscar Wilde ír költő, író, drámaíró 1854 - 1900

Neki tulajdonított idézetek

Anthony Hopkins fénykép
Erich Fromm fénykép

„Szeretni valakit az több, mint egy erős érzés: az döntés, ítélet és ígéret.“

—  Erich Fromm 1900 - 1980

Neki tulajdonított idézetek

Szerb Antal fénykép
Bolyai János fénykép
Orbán Viktor fénykép
Milan Kundera fénykép
Victor Hugo fénykép
Szentkuthy Miklós fénykép
Anatole France fénykép
Stephen King fénykép
Szerb Antal fénykép
Richard Feynman fénykép
Osvát Ernő fénykép

„A világ leglassúbb folyamata: az érzés megváltoztatása a gondolat által.“

—  Osvát Ernő magyar szerkesztő, kritikus, író, újságíró 1877 - 1929

Selye János fénykép

„Az életet még nem teszi boldoggá, ha hosszú ideig tart. Sőt éppen ellenkezőleg, a hosszú élet, melyből hiányzik a beteljesülés érzése, felettébb unalmas.“

—  Selye János osztrák-magyar származású kanadai vegyész, belgyógyász, endokrinológus 1907 - 1982

Idézetek műveiből, Életünk és a stress

Anatole France fénykép
Tendzin Gyaco fénykép

„Hiszem, hogy minden szenvedés forrása a tudatlanság. Az emberek a boldogság vagy kielégülés önző hajhászása által okoznak másoknak fájdalmat. Az igaz boldogság mégis a belső békéből és elégedettségből származik, amelyet úgy érhetünk el, hogy gyakoroljuk az önzetlenséget, a szeretetet, a kegyelmet és megszüntetjük a tudatlanságot, az önzést és a kapzsiságot. Azok a problémák amikkel ma szembenézünk, az erőszakos konfliktusok, a környezetpusztítás, a szegénység, az éhezés és a többi, mind ember alkotta problémák, amelyeket emberi erőfeszítés árán a testvériesség eszményét megértve és fejlesztve meg lehetne oldani. Egyetemes felelősséget kell gyakorolnunk egymásért és a bolygóért amit megosztunk. Bár én a saját Buddhista vallásomat hasznosnak találom, a szeretet és kegyelem gyakorlásában még az ellenségeink irányában is, meggyőződésem, hogy vallásosan vagy hitetlenül mindenki képes kifejleszteni magában egy jó szívet és az egyetemes felelősség érzését.“

—  Tendzin Gyaco 1935

Beszéde a Nobel-békedíj átvételekor (1989)
Eredeti: I believe all suffering is caused by ignorance. People inflict pain on others in the selfish pursuit of their happiness or satisfaction. Yet true happiness comes from a sense of inner peace and contentment, which in turn must be achieved through the cultivation of altruism, of love and compassion and elimination of ignorance, selfishness and greed. The problems we face today, violent conflicts, destruction of nature, poverty, hunger, and so on, are human-created problems which can be resolved through human effort, understanding and the development of a sense of brotherhood and sisterhood. We need to cultivate a universal responsibility for one another and the planet we share. Although I have found my own Buddhist religion helpful in generating love and compassion, even for those we consider our enemies, I am convinced that everyone can develop a good heart and a sense of universal responsibility with or without religion.

Molnár Ferenc fénykép
Marcel Proust fénykép
Fernando Pessoa fénykép
Claudia Gray fénykép
Moritz Schlick fénykép
Napoleon Hill fénykép
Abraham Lincoln fénykép

„Mikor jót cselekszem, jól érzem magam, mikor rosszat, akkor rosszul: ez az én vallásom.“

—  Abraham Lincoln amerikai jogász, politikus, az Amerikai Egyesült Államok 16. elnöke (1861-1865) 1809 - 1865

Eötvös József fénykép

„Az általjános érdek, melyet a természettudományok korunkban gerjesztenek, kétségen kívül nagy befolyást fog gyakorolni az esmeretek minden ágaira, de e befolyás nem — mint sokan hiszik — az leend, hogy az úgynevezett humanisztikus tudományok egészen el fognak hanyagoltatni. Ha ez jelenleg történik, és sokan úgynevezett praktikus irányokban annyira mennek, hogy minden, nem az anyaggal foglalatoskodó vizsgálódást csaknem nevetségesnek tekintik, ez részint a reakciónak tulajdonítható, mely újabb időben az idealizmus ellen támadt, s melynek közepében állunk, részint annak, mert bármi nagy előmeneteleket tettünk a természettudományok körében, még kezdők vagyunk e mezőn is, távol a ponttól, hol a tudomány egész körét belátva, annak határait észrevesszük, s éppen mert nagy előmenetelt tettünk, szerényebbek leszünk. — Míg emberi természetünk olyan marad, minőnek azt esmerjük, míg érzések és szenvedelmek reá befolyást fognak gyakorolni, míg a hatalom, melyet a föld minden teremtményei felett gyakorol, a belátás, mellyel a természet titkos működéseibe bír, szellemi tulajdonainak kifolyása leend, addig az anyagnak esmerete őt nem elégítheti ki, addig azon tények, melyeket az anyagi természet törvényei meg nem magyarázhatnak, szinte érdekkel fognak bírni előtte, addig ezen tényekből fogja keresni azon törvényeket, melyek szellemi kifejlődésének feltételei. — Azon esmeretvágyat, melyet Isten mint emelkedésének csíráját az emberi természetbe rejtett, a természettudományok soha egészen nem elégíthetik ki, s így ezen tudományok azokat, mik közelebbről az emberrel s annak szellemi természetével foglalkoznak, soha nem is zárhatnák ki; a [hatás], melyet a természeti tudományok a tudomány minden ágaira gyakorolni fognak, a módban fekszik, a metódusban, melyet az egyes tudományokban követünk. — Mennyivel több ember foglalkozik természettudományokkal, mennyivel inkább megszokjuk az embere is oly tárgyként tekinteni, mely kifejlődésében nagyrészt természeti törvények szerént kormányoztatik, mennyivel inkább meggyőződünk, hogy a legszebb spekuláció meddő, s csak az indukció ösvényén haladhatunk, annál nagyobb lesz azoknak száma is, kik a gondolkozás ezen eszközét a politika, erkölcstudomány, egyszóval azon tudományok körében alkalmazzák, hol most a spekuláció uralkodott.“

—  Eötvös József magyar jogász, író, az MTA tagja és elnöke, országgyűlési képviselő 1813 - 1871

S ha a természettudományok haladásokat azon rendszernek köszönik, melyet, mert elménk természetéből fejlődik, nem egyes ember talált fel, de melyet Bacon nevével összekötünk, úgy ezen rendszer azt, hogy a tudományok körében általjánossá válik, éppen a természettudományok haladásának, s azon általjános érdeknek fogja köszönni, mellyel e tudományok napjainkban míveltetnek.

Kazinczy Ferenc fénykép
Kazinczy Ferenc fénykép
Marcel Proust fénykép
Abraham Lincoln fénykép

„Ne hagyd, hogy elbátortalanítson egy érzés, így végül biztos lehetsz a sikerben.“

—  Abraham Lincoln amerikai jogász, politikus, az Amerikai Egyesült Államok 16. elnöke (1861-1865) 1809 - 1865

Bálint György fénykép

„Nincs kietlenebb érzés, mint fölöslegesnek lenni. (II./422. o.)“

—  Bálint György magyar író, újságíró, kritikus, műfordító 1906 - 1943

A toronyőr visszapillant című könyből (I.–II. kötet)

Leonardo da Vinci fénykép

„Ahol több az érzés, több a szenvedés is!“

—  Leonardo da Vinci olasz/itáliai polihisztor (1452-1519) 1452 - 1519

Neki tulajdonított idézetek

Szerb Antal fénykép
Ambrus Attila fénykép
Stefan Klein fénykép
Grandpierre Attila fénykép
Lev Nyikolajevics Tolsztoj fénykép
Stephenie Meyer fénykép
Stephenie Meyer fénykép
Alfred Hitchcock fénykép

„Mindig is szokatlanul taszító voltam. Ami rosszabb, tudtam is erről. Olyan régen velem volt már ez az érzés, hogy nem is tudtam elképzelni, milyen lehet nélküle.“

—  Alfred Hitchcock angol filmrendező, forgatókönyvíró és producer 1899 - 1980

Forrással megjelölt idézetei

Marina Ivanovna Cvetajeva fénykép
Gilbert Keith Chesterton fénykép

„Amit a haladásról általában el szoktunk mondani, az valóban rendkívüli! A "haladás", ahogyan azt manapság kinyilatkoztatjuk, egyszerűen nyelvtani középfoknak felel meg, amelyhez nem állapítottuk meg a felsőfokot. A vallás, hazafiasság, szépség vagy állatias gyönyör ideáljai helyett felkínáljuk a haladás alternatív ideálját - vagyis mindazzal szemben, amit jól ismerünk, többet kínálunk fel abból, amiről senki sem tud semmit. A haladásnak, ha helyesen értelmezzük, igencsak méltóságteljes és legitim jelentése van. Ha viszont a pontosan megállapított erkölcsi ideálok ellentéteként használjuk, egyszerűen nevetségessé válik. A haladás eszménye nem áll szemben az etikai és vallási célszerűség eszményével; az igazság ennek éppen a fordítottja. Senki sem használhatja a "haladás" szót, hacsak nincs pontosan meghatározott hitvallása, megmásíthatatlan erkölcsi törvénykönyve. Senki sem lehet haladó, ha nincsenek doktrínái; sőt, azt is mondhatnám, senki sem lehet haladó, ha nem csalhatatlan - vagy legalábbis hisz valamiféle csalhatatlanságban. Mert maga a "haladás" szó irányt jelöl; s mihelyt egy kicsit is kételkedni kezdek az irányt illetően, kételkedni kezdek magában a haladásban. Nem volt még korszak, mióta világ a világ, mely kevesebb joggal használhatta volna a "haladás" szót, mint mi. Lehetséges, hogy a katolikus 12. s a filozófikus 18. században egyszer jó, máskor rossz irányba indultak az emberek, s többé-kevésbé eltérő véleményük volt arról: milyen messze vagy pontosan merre menjenek, de hogy valamilyen irányt kell követniük, abban teljesen egyetértettek, s éppen ezért a haladás megtapasztalásának őszinte érzésében volt részük. Köztünk azonban épp az irányt illetően nincs egyetértés.“

—  Gilbert Keith Chesterton angol író, filozófus, teológus 1874 - 1936

II. A negatív szellemről
Eretnekek (1905)

Henri Poincaré fénykép
Maya Angelou fénykép
Christopher Paolini fénykép

„Egy este kifordítom a falnak fordított képet, s nézem-nézem szokásom szerint […]. Szemben állt a kép velem. Olyan érzés fogott el, mintha a kép megelevenednék, s a lenyúzott bőrömmel volna behúzva. Megborzongtam.“

—  Nagy Imre (festő) magyar festő, 1893-1976 1893 - 1976

Önarckép almával című festményéről
Forrás: A mi Nagy Imrénk, Csíkszeredai Kiadóhivatal, Alutus Nyomda

Joszif Visszarionovics Sztálin fénykép
Sylvia Plath fénykép
Liszt Ferenc fénykép
Albert Einstein fénykép
Paulo Coelho fénykép
Albert Einstein fénykép
Jorge Luis Borges fénykép
Stephen King fénykép
Stefan Klein fénykép
Wilhelm Keitel fénykép
Ayrton Senna fénykép
John Stuart Mill fénykép

„Az elemzés megszokása magában rejti az érzések elkendőzésének tendenciáját.“

—  John Stuart Mill 1806 - 1873

Forrás: Citatum - John Stuart Mill idézetek http://citatum.hu/szerzo/John_Stuart_Mill

Witold Gombrowicz fénykép
Stephen King fénykép

„E tekintetben: bensőség, őszinteség, közvetlenség és egyszerűség dolgában Lányi Sarolta lírája valóságos kincse irodalmunknak. Nem a legművészibb, nem a leggondolatgazdagabb, nem a legegyénibb, nem a legmagávalragadóbb – de a legmeghatóbb. Nincs egy hamis hangja. Minden szava tiszta érzés.“

—  Lányi Sarolta magyar költő, műfordító, pedagógus 1891 - 1975

Füst Milán, 1922
Idézetek személyéről, költészetéről
Forrás: Nyugat 1922. 2. szám http://www.epa.hu/00000/00022/00309/09378.htm

Suzanne Collins fénykép
Erdős Virág fénykép
Liszt Ferenc fénykép
Liszt Ferenc fénykép
Liszt Ferenc fénykép

„Bizonyos kivételes érzések tartalma és folytonossága nem függ ilyen vagy amolyan külső döntésektől. A szívnek is megvannak a maga okai, amiket az ész nem ért. Nos a szívnek ezen okai voltak és maradnak mindörökre feltétlenül döntők számomra.“

—  Liszt Ferenc magyar zongorista, zeneszerző, karmester 1811 - 1886

Liszt 1865. március 31-én írt levele Wittgenstein hercegnőnek.
Pontos forrással ellátott idézetek

Liszt Ferenc fénykép
Walt Disney fénykép
John Steinbeck fénykép
Mark Twain fénykép
Ernest Hemingway fénykép

„Célom, hogy papírra tegyem, amit látok, és amit a lehető legegyszerűbb módon érzek.“

—  Ernest Hemingway amerikai, irodalmi Nobel-díjas regényíró, novellista, újságíró 1899 - 1961

Charles Bukowski fénykép
Oscar Wilde fénykép
Oscar Wilde fénykép
Ernest Hemingway fénykép
Marilyn Monroe fénykép
George Gordon Byron fénykép
Eleanor Roosevelt fénykép
Marilyn Monroe fénykép
Albert Einstein fénykép
Charles Bukowski fénykép