Idézetek fia-ről

Idézetek gyűjteménye a fia, isten, emberek, világ témáról .

Teljesen 40 idézet, szűrés:


Ez az idézet felülvizsgálatra vár.
Corneliu Zelea Codreanu fénykép
Isaac Asimov fénykép

„A sci-fi írók látják az elkerülhetetlent. És bár a problémák és katasztrófák lehetnek elkerülhetetlenek, a megoldások nem.“

—  Isaac Asimov orosz származású amerikai író és biokémikus 1920 - 1992

Forrással ellátott idézetek
Eredeti: "How Easy to See the Future", Natural History magazin (1975 április) később Asimov on Science Fiction-ben is megjelent (1981).

Thököly Imre fénykép

„Keresztény királyok alkalmatosságával vékonyan remélhetni szabadulásunkat! Ily módon egyedül a török fegyver viheti haza a bujdosókat győzelmesen. […] Én is hazámnak csendességét és boldogulását kívánó és abban fáradozó fia és tagja vagyok. Én is hazámnak tartom Magyarországot, és szívesen is kívánom a nyugodalmasabb életet.“

—  Thököly Imre kuruc hadvezér, 1682–1685 között Felső-Magyarország, 1690-ben Erdély fejedelme 1657 - 1705

Zachar József: A Thököly-szabadságharc hadtörténeti és hadművészeti szempontból. In: Hadtörténelmi Közlemények 2005/3. 400–411. 402.

Halíl Dzsibrán fénykép
Isaac Asimov fénykép

„A különböző sci-fi történetek ugyanolyan triviálisnak tűnhetnek a ma vak kritikusainak és filozófusainak, mint akármikor. De a science fiction magja, a lénye, a fogalom, ami körül újít kritikus lehet a megmentőnknek, ha egyáltalán meg kell, hogy mentsenek“

—  Isaac Asimov orosz származású amerikai író és biokémikus 1920 - 1992

Forrással ellátott idézetek
Eredeti: "My Own View" a The Encyclopedia of Science Fiction-ből (1978, szerkesztette Robert Holdstock), később Asimov on Science Fiction-ben is megjelent (1981).

„Nem pietizmusból és nem konvencióból és nem kritikátlanul és nem stréberségből vagyok keresztény, hanem azért, mert meggyőződtem róla, hogy az egyetlen kinyilatkoztatás az Evangélium, mert Jézus Krisztus valóban Isten fia. Ez nálam nem világnézet, nem hit, nem tanítás dolga. Az Evangélium az autentikus létezésről szóló kinyilatkoztatás. Ezt én ellenőriztem.“

—  Hamvas Béla magyar író, filozófus, esztéta és könyvtáros 1897 - 1968

S ezért az alapállás, amelyet meg akarok valósítani, csak az Evangélium alapján történhetik. Nem az első, az elpusztult világról van itt szó. Az elpusztult. Vége. Visszaállíthatatlan. Újat kell csinálni. S ezt csináljuk. Csináljuk a belénk lehelt szó szerint. Csináljuk szabadon. Mert világ igazán csak abból lesz, amit szabadon csinálunk. Csak abból lesz ember. Abból lesz házasság. Abból lesz művészet, gondolat, abból lesz nép, közösség, emberiség. Abból lesz világ. Szabadon. Csináljuk magunkból. Magunkból, vagyis lényünkből és nem műveinkből. Az ember a mű.

Semjén Zsolt fénykép

„Aki azt szeretné, hogy a tizenévs fia első szexuális tapasztalatait egy szakállas bácsitól szerezze, szavazzon nyugodtan az SZDSZ-re.“

—  Semjén Zsolt magyar politikus, teológus 1962

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség országos küldöttgyűlése, 2005. február
A homoszexualitásról, 2005

Isaac Asimov fénykép

„A változás, a folyamatos változás, az elkerülhetetlen változás az, ami a társadalom meghatározó tényezője manapság. Semmilyen érzelmi döntés nem történhet anélkül, hogy nem csak a mai világot, hanem a jövőbeli világot figyelembe vennénk. Ez viszont azt jelenti, hogy az államférfiainknak, az üzletembereinknek, s egyáltalán mindenkinek sci-fi módon kell gondolkodnia.“

—  Isaac Asimov orosz származású amerikai író és biokémikus 1920 - 1992

Forrással ellátott idézetek
Eredeti: "My Own View" a The Encyclopedia of Science Fiction-ből (1978, szerkesztette Robert Holdstock), később Asimov on Science Fiction-ben is megjelent (1981).

Jay Leno fénykép
Martin Luther King fénykép

„Van egy álmom: egy napon Georgia vöröslő dombjain a hajdani rabszolgák fiai és a hajdani rabszolgatartók fiai le tudnak ülni a testvériség asztala mellé.“

—  Martin Luther King, I Have a Dream

I Have a Dream (1963)
Eredeti: I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.

Ho Si Minh fénykép
Kossuth Lajos fénykép

„Teljes erővel léphetsz fel mindenki ellen, legyen az pap vagy katona, vagy bárki Isten fia. Emlékezz vissza a francia konvent nagy biztosaire, akik a seregek előtt fogatták el a hűtlen parancsnokokat!“

—  Kossuth Lajos (1802-1894) magyar politikus, kormányzó-elnök 1802 - 1894

Kossuth levele Beőthy Ödönhöz, a Délvidék kormánybiztosához.
Forrással ellátott idézetei

Márai Sándor fénykép

„Igaz, amit Goethe mondott Eckermannak, amikor az azt kérdezte, hogy mi volt a leitmotiv a Faustban…"Kedves fiam, ha én azt tudnám"“

—  Márai Sándor magyar író, költő, újságíró 1900 - 1989

válaszolta Goethe.

Kölcsey Ferenc fénykép

„Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak hagyd örökűl ha kihúnysz: A haza minden előtt.“

—  Kölcsey Ferenc magyar költő, politikus és nyelvújító, az MTA rendes tagja, a Kisfaludy Társaság alapító tagja 1790 - 1838

Fidel Castro fénykép
Michel Eyquem de Montaigne fénykép
Esterházy Péter fénykép

„Ne má’, hogy egy miniszterelnökön múljék, hogyan nézek fűre, fára, csillagra, a fiamra, férfira, nőre, filodendronra.“

—  Esterházy Péter magyar író, publicista, a DIA alapító tagja 1950 - 2016

Egy interjúból

Sri Aurobindo fénykép

„Isten fiai vagyunk és hasonlatossá kell válnunk Hozzá.“

—  Sri Aurobindo indiai hazafi, szabadságharcos, filozófus, jógi, guru, és költő 1872 - 1950

Seattle törzsfőnök fénykép
Wilhelm Keitel fénykép
Philip K. Dick fénykép
Klebelsberg Kunó fénykép
Fedák Sári fénykép
Fejtő Ferenc fénykép
Stephen King fénykép
Római Szent Kelemen fénykép

„Ábrahám, a kiválasztott barát, hűségesnek találtatott abban, hogy Isten szavaira figyelmes volt. Engedelmessége következtében hagyta el földjét, rokonságát és atyai házát… Hűsége és vendégszeretete következtében adatott neki fia öregségében, és az engedelmessége folytán még ezt is áldozatul ajánlotta fel az egyik hegyen az Istennek, mégpedig azon, amelyet ő mutatott meg neki.
Vendégszeretete és istenfélelme következtében menekült ki Lót Szodomából, arról a vidékről, mely körülötte mindenütt tűz és kénkövek általi pusztulásra ítéltetett; és ezzel jelét adta az Uralkodó, hogy a benne remélőket nem fogja magukra hagyni, míg azokat, akik a neki járó engedelmességet elhagyták, kínokra és gyötrelmekre fogja juttatni. Ennek felesége pedig, noha együtt vándorolt ki férjével, de másképpen gondolkodott az engedelmességről, és nem élt egyetértésben vele, intő jelül állíttatott fel azzal, hogy sóoszlop lett belőle egészen a mostani napokig…
Hite és vendégszeretete következtében menekült meg Ráháb, a parázna asszony is.
Mi pedig, akik az ő osztályrésze vagyunk, tegyük meg mindazt, ami a megszentelődésünkhöz tartozik. Meneküljünk a rágalmazásoktól, az alávaló és tisztátalan kapcsolatoktól, a részegeskedéstől és az újdonságok hajhászásától, az utálatos vágyaktól, az undorító házasságtöréstől és az utálatos gőgtől. "Az Isten ugyanis" - mint ő mondja -, "a kevélyeknek ellenáll, az alázatosnak pedig kegyelmét adja" (vö. 1Pét 5,5). Azokhoz kapcsolódjunk, akik megkapták Isten kegyelmét; öltsük magunkra alázatos lelkülettel az egyetértést, legyünk önmegtartóztatóak, de távol álljon tőlünk mindenféle pusmogás vagy rágalom. A tetteinkben bizonyuljunk igazaknak, és ne a szavainkban. Jótetteinkről mások tegyenek tanúságot, ahogy ezt megadták atyáinknak, akik valóban igazak voltak.
Kapcsolódjunk tehát az áldáshoz, és látni fogjuk, hogy melyek az áldás útjai. Idézzük csak vissza mindazt, ami kezdettől fogva történt. Kinek a kegyelméből nyert áldást atyánk, Ábrahám? Nemde a hit által cselekedte az igazat és az igazságosságot? Engedelmességében, mivelhogy ismerte a jövőt, szívesen ajánlotta fel Izsákot áldozatnak.
Mindannyian dicsőségre és nagyságra emelkedtek, de nem a saját erejükből, cselekedeteik vagy az igazsággal egyező tetteik következtében, hanem Isten akaratából. Mi is az ő akaratából lettünk kiválasztottak Jézus Krisztusban, nem mi juttattuk magunkat a megigazulásra, nem saját bölcsességünk, elmésségünk, istentiszteleteink vagy szívünk megszenteltségében véghezvitt cselekedeteink folytán, hanem hit által, amely által a mindenható Isten a világ kezdetétől fogva mindenkit megigazulttá tett, akinek legyen dicsőség örökkön örökké. Ámen.
Mit tegyünk tehát, testvéreim? Tartsuk távol magunkat a jócselekedetektől, és hagyjuk el a jót? Semmiképpen sem engedné meg az Uralkodónk, hogy ez bekövetkezzen; inkább igyekezzünk buzgón és készségesen mindenféle jócselekedeteket véghezvinni. Beláthatjuk azt is mindannyian, hogy jócselekedetekkel ékeskedett minden igaz ember, és maga az Úr is műveiben felékesítve találta örömét. Előttünk áll a példakép, sietve járuljunk az ő akaratához, teljes erőnkből tegyük az igazságosság műveit!
Aki jól munkálkodik, jó lelkülettel veszi át munkájáért kenyerét; a hanyag és lusta, alig mer munkáltatójára nézni. Mindenképpen szükséges, hogy készségesek legyünk a jót megtenni, mert minden az Istentől származik. Ő ugyanis előre megmondotta nekünk: "Íme az Úr, a bére szeme előtt van, hogy mindenkinek megadja azt, cselekedeteinek megfelelően" (vö. Iz 40,10).“

—  Római Szent Kelemen 1. századi püspök, ókeresztény író

Levél a korintusiakhoz (Kr. u. 88-96?)