Fethullah Gülen cytaty

Fethullah Gülen Fotografia
33   0

Fethullah Gülen

Data urodzenia: 27. Kwiecień 1941

Fethullah Gülen – muzułmański uczony, myśliciel, pisarz, poeta, działacz na rzecz pokoju, moralista, przewodnik duchowy. Lider Ruchu Gülena. Autor ponad 60 publikacji dotyczących rozważań na temat dynamiki życia duchowego w XXI wieku.

„Dom, w którym znajduje się uczciwa, dobrze wychowana oraz lojalna wobec domowników kobieta, stanowi zakątek nieba.“

—  Fethullah Gülen

A house that contains an honorable, chaste, and well-manered woman loyal to her home is a corner from Heaven. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Ci, którzy nie szukają i nie domagają się w swej społeczności prestiżu, prędzej czy później dojdą do wysokich stopni i zostaną wywyższeni. Ci natomiast, którzy mają kompleks wyższości, zostaną odrzuceni przez swą społeczność i staną się dla niej obcy.“

—  Fethullah Gülen

Those who do not seek or claim great prestige in their community sooner or later attain high ranks and are honored. Those who have a superiority complex are repudiated by their community and eventually become strangers in it. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Jednostki i domy tworzą narody. Jeśli domy są dobre, wtedy i naród jest dobry; jeśli domy są złe, naród jest zły. Gdyby tylko ci, którzy chcą jak najlepiej dla kraju, zaczęli swe reformy od zreformowania domów!“

—  Fethullah Gülen

Nations are based on homes and individuals. If homes are good, the nation is good; if homes are bad, the nation is bad. If only those who want the best for the nation would first work to reform the homes! (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Posiadanie wiernych przyjaciół jest tak samo ważne, jak zaspokajanie życiowych potrzeb. Pewne i spokojne grono przyjaciół to bezpieczeństwo chroniące przed wieloma zagrożeniami.“

—  Fethullah Gülen

Having faithful friends is just as important as satisfying the vital necessities of life. Being among a secure and peaceful circle of friends means finding safety against many hazards and dangers. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Rodzice powinni karmić umysły swoich dzieci wiedzą oraz nauką. Dusze pozbawione prawdy i wiedzy są niczym pola, na których uprawiane są wszystkie rodzaje złych myśli.“

—  Fethullah Gülen

Parents should feed their children’s minds with knowledge and science before they become engaged in useless things. Souls devoid of truth and knowledge are fields in which all kinds of evil thoughts are grown and cultivated. What you sow is what you reap. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Wystrzeganie się nauk ścisłych w obawie, iż prowadzą one do ateizmu, jest naiwnością. Mianem uprzedzenia i ignorancji należy też określić postrzeganie ich za sprzeczne z religią i wiarą oraz ujmowanie jako służących odrzuceniu religii.“

—  Fethullah Gülen

Avoiding the positive sciences, fearing that they will lead to irreligion is naivety, and seeing them as contradictory with religion and faith and as vehicles for the rejection of religion is prejudice and ignorance. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Przyjaźń związana jest z sercem i szczerością. Ci, którzy myślą, że mogą pozyskać przyjaciół poprzez oszustwa i obłudę, oszukują samych siebie. Nawet jeśli niektórzy naiwni ludzie nabierają się na czyjąś obłudę i pochlebstwa, nie zapewni to im długotrwałej przyjaźni.“

—  Fethullah Gülen

Friendship pertains to one’s heart and sincerity. Those who think they can gain another’s friendship through deception and hypocrisy only deceive themselves. Even if some simple-minded people are taken in by their hypocrisy and flattery, they will not be able to sustain a long-lasting friendship. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Nasze serca zostały stworzone jako sejfy – by przechowywały tajemnice. Ich zamkiem jest rozum, natomiast kluczem siła woli. Nikt nie może włamać się i ukraść ich kosztowności, jeśli zamek i klucz nie zostały uszkodzone.“

—  Fethullah Gülen

Hearts are created as safes for keeping secrets. Intelligence is their lock; willpower is their key. No one can break into the safe and steal its valuables if the lock and key are not faulty. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„W miłości nawet niewielka skłonność wyobraźni kochającego do kogoś lub czegoś innego niż sam ukochany oznacza koniec miłości. Taka skłonność jest zakazana. Miłość trwa tak długo, jak długo ukochany widzi ukochanego we wszystkim, co znajduje się wokoło niego, a każde piękno i doskonałość darzy szacunkiem jako przejawy ukochanej osoby. Jeśli to przestaje być istotą miłości, miłość umiera.“

—  Fethullah Gülen

In the way of love, even a slight, imagined inclination of the lover to someone or something other than the beloved means the end of love. Such an inclination is forbidden. Love continues as long as the lover sees the beloved in everything around him or her, and regards every beauty and perfection as the manifestation of the beloved. If this is not the case, love dies. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Moralność, zdrowe sumienie, dobre obyczaje oraz cnoty są jak uniwersalna waluta, akceptowana w każdym miejscu. Nie mają na nią wpływu żadne zmiany wartości innych walut. Osoby obdarzone takimi cechami są jak kupcy dysponujący najwyższym kredytem. Mogą robić interesy, gdzie tylko zapragną.“

—  Fethullah Gülen

Good morals and sound conscience, and good manners and virtues, are like a currency universally acceptable and which is not affected by changes in the values of other means of exchange. Those provided with such qualities are like merchants with the highest credit who can do business wherever they want. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Kobiety są najpewniejszym kamieniem węgielnym naszego narodowego honoru i szlachetności. Ich udział w kształtowaniu naszej długiej i chwalebnej przeszłości równy jest wojownikom, którzy zmagali się z naszymi wrogami.“

—  Fethullah Gülen

Our women are the soundest foundation stone of our national honor and nobility. Their part in forming our long and glorious past is equal to that of the warriors who struggled with our enemies. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Kiedy drzewa są odpowiednio przycinane, wzrastają i wydają owoce. Jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane, usychają i stają się karłowate. Biorąc to pod uwagę, czyż każdy człowiek, posiadający tak wiele talentów i zdolności, nie powinien otrzymać przynajmniej tyle opieki co drzewo?“

—  Fethullah Gülen

When trees are pruned properly, they produce fruit and their growth improves. If they are not pruned properly, they shrivel and become stunted. Given this, should not each human being, possessing so many talents and abilities, be given at least as much care as a tree? (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Ponieważ „prawdziwe” życie możliwe jest tylko dzięki wiedzy, ci, którzy zaniedbują uczenie się oraz nauczanie innych, są uznawani za „umarłych”, nawet jeśli nadal żyją. Zostaliśmy stworzeni do tego, aby się uczyć oraz dzielić się z innymi tym, czego się nauczyliśmy.“

—  Fethullah Gülen

Since "real" life is possible only through knowledge, those who neglect learning and teaching are considered "dead" even though they are physically alive, for the most important purpose for our creation is to learn and to communicate what we have learned to others. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Warunkiem rozwoju narodu jest posiadanie przez jego członków wspólnego celu. Naród nie może się rozwijać i dokonywać postępu – nawet jeśli wykazuje się wielką aktywnością – jeśli jego członkowie nie są zgodni co do tego, co jest czarne, a co białe.“

—  Fethullah Gülen

National development only occurs when a nation’s people have the same goal. It cannot develop and progress, although it shows great activity, if some of its members say "black" and others say "white" for the same thing. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Dobro, piękno, prawdomówność, uczciwość oraz bycie cnotliwym są istotą tego świata. Pewnego dnia świat odnajdzie tę istotę, ponieważ nikt nie może temu zapobiec.“

—  Fethullah Gülen

Goodness, beauty, truthfulness, honesty, and being virtuous are the essence of the world. Whatever happens, the world will one day find this essence, for no one can prevent such an event. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Uwielbienie oznacza wdzięczność za dobrodziejstwa, jakimi zostaliśmy obdarzeni – za życie, sumienie, moc poznania oraz siłę wiary. Zaniedbywanie obowiązku uwielbienia jest wielką niewdzięcznością.“

—  Fethullah Gülen

Worship means one’s thankfulness for the bounties with which he or she is endowed, such as life, consciousness, power of perception and faith, while negligence of the duty of worship is crude ingratitude. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Chociaż jesteś oszukiwany przez innych, nigdy nikogo nie oszukuj. Wierność i prawość są dwiema najważniejszymi cnotami. Nawet jeśli podążanie za nimi przyniesie ci stratę, a zwykle tak się dzieje, zawsze bądź wierny i prawy.“

—  Fethullah Gülen

Never deceive anyone, even if they deceive you. Fidelity and uprightness are two of the highest virtues. Even if following this advice brings you loss, which it sometimes does, always be faithful and upright. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Religia jest niewyczerpanym i błogosławionym źródłem, które stanowi fundament prawdziwej cywilizacji. To religia wynosi naszego ducha i uczucia do metafizycznych światów, gdzie „karmione” są one wszystkimi rodzajami piękna, cnoty i dobroci.“

—  Fethullah Gülen

Religion is an inexhaustible and blessed source that contains the principles of true civilization and lays its foundations. It is through religion that we are elevated so high in spirit and feelings that we make contact with metaphysical worlds, where we are "fed" to full satisfaction with all kinds of beauty, virtue, and goodness. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Obyczaje są zbiorem zasad, które wywodzą się z głębin duchowości i regulują zachowanie człowieka. Z tego powodu ludzie, którzy zaniedbują sferę duchową, pozbawieni są jej wartości. Nie potrafią też zachowywać się zgodnie z jej zasadami.“

—  Fethullah Gülen

Morals are a set of noble principles that originate in high spirituality and govern human conduct. For this reason, people who neglect spirituality, and therefore lack spiritual values, cannot sustain conduct in accordance with these principles. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Sumienie zajmuje w człowieku centralne miejsce. Daje mu poczucie, że jest on istotą ludzką. Sumienie to duchowy mechanizm, który pragnie, czuje, postrzega i zawsze jest otwarty na wieczność.“

—  Fethullah Gülen

Conscience, which has a central position in a person’s being and is the feeling that he or she is a human being, is a spiritual mechanism which wills, feels, perceives and is always open to eternity. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dzisiejsze rocznice
Adam Mickiewicz Fotografia
Adam Mickiewicz58
polski poeta 1798 - 1855
Leszek Jańczuk Fotografia
Leszek Jańczuk30
biblista, duchowny protestancki 1965
Tomasz Beksiński Fotografia
Tomasz Beksiński15
polski dziennikarz muzyczny, prezenter radiowy, tłumacz 1958 - 1999
Jakub Alberione Fotografia
Jakub Alberione4
włoski duchowny katolicki, założyciel paulistów, błogosławi… 1884 - 1971
Następnych dzisiejszych rocznic