Fethullah Gülen cytaty

Fethullah Gülen Fotografia
33   0

Fethullah Gülen

Data urodzenia: 27. Kwiecień 1941

Fethullah Gülen – muzułmański uczony, myśliciel, pisarz, poeta, działacz na rzecz pokoju, moralista, przewodnik duchowy. Lider Ruchu Gülena. Autor ponad 60 publikacji dotyczących rozważań na temat dynamiki życia duchowego w XXI wieku.

Cytaty Fethullah Gülen

„Prędzej czy później ci, którzy nie uznają religii, zaczną gardzić takimi wartościami jak: czystość, patriotyzm, miłość do ludzkości.“

—  Fethullah Gülen

Sooner or later, those who do not recognize religion will come to despise such noble values as chastity, patriotism, and love of humanity. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Tak jak handlarze złota i srebra znają się na nim, tak też jedynie handlarze słowa w pełni rozumieją literackie klejnoty. Zwierzę zje kwiat leżący na ziemi i nie doceniając go będzie po nim stąpać, a potem pójdzie własną drogą. Tylko ten, kto jest w pełni człowiekiem, powącha ów kwiat i umieści go w butonierce lub we włosach.“

—  Fethullah Gülen

Just as dealers of gold and silver are experts of gold and silver, only dealers in words truly understand literary jewels. An animal will eat a flower on the ground and the inappreciative ones will step on it and go on their way. Only one who is truly human will smell a flower and place it in his or her lapel or hair.
Źródło: Perły mądrości

„Pytanie innych to pierwszy warunek uzyskania dobrych wyników. Zwracanie uwagi na zdanie przyjaciół, a także sądy życzliwych nam osób jest ważnym sposobem na uniknięcie błędów.“

—  Fethullah Gülen

Consultation is the first condition for obtaining good results. Paying attention to the opinions of friends and well-wishers is an important means of avoiding mistakes. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Przemieniaj zło w dobro, lekceważ nieuprzejme traktowanie. Charakter człowieka objawia się w jego zachowaniu. Wybieraj tolerancję i bądź wspaniałomyślny w stosunku do osób źle wychowanych.“

—  Fethullah Gülen

Return good for evil, and disregard discourteous treatment. An individual’s character is reflected in his or her behavior. Choose tolerance, and be magnanimous toward the ill-mannered. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Jeśli nie zasiejemy ziarna miłości w sercach młodych ludzi, których staramy się przecież ożywiać poprzez naukę, wiedzę, nowoczesną kulturę, nigdy nie osiągną oni doskonałości i nie uwolnią się całkowicie od swych cielesnych pragnień.“

—  Fethullah Gülen

If we do not plant the seeds of love in the hearts of young people, whom we try to revive through science, knowledge, and modern culture, they will never attain perfection and free themselves completely from their carnal desires. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Przedkładanie interesów innych nad swoje jest wyrazem głębokiej duchowości i wielkoduszności. Ci, którzy czynią dobro bez oczekiwania czegoś w zamian, pewnego dnia ukłonią się przed Bogiem w podziwie i zachwycie. Nastąpi to wtedy, kiedy nieoczekiwanie spotkają się ze wszystkimi dziełami, będącymi rezultatem ich pełnej rozwagi natury oraz z całym dobrem, które uczynili.“

—  Fethullah Gülen

Preferring the interests of others over one’s own is high spirituality and magnanimity. Those who always do good without expecting any return will one day bow before God in wonder and admiration when, unexpectedly, they meet the accumulated results of their considerate nature and all the good they have done. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Sumienie zajmuje w człowieku centralne miejsce. Daje mu poczucie, że jest on istotą ludzką. Sumienie to duchowy mechanizm, który pragnie, czuje, postrzega i zawsze jest otwarty na wieczność.“

—  Fethullah Gülen

Conscience, which has a central position in a person’s being and is the feeling that he or she is a human being, is a spiritual mechanism which wills, feels, perceives and is always open to eternity. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Obyczaje są zbiorem zasad, które wywodzą się z głębin duchowości i regulują zachowanie człowieka. Z tego powodu ludzie, którzy zaniedbują sferę duchową, pozbawieni są jej wartości. Nie potrafią też zachowywać się zgodnie z jej zasadami.“

—  Fethullah Gülen

Morals are a set of noble principles that originate in high spirituality and govern human conduct. For this reason, people who neglect spirituality, and therefore lack spiritual values, cannot sustain conduct in accordance with these principles. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Religia jest niewyczerpanym i błogosławionym źródłem, które stanowi fundament prawdziwej cywilizacji. To religia wynosi naszego ducha i uczucia do metafizycznych światów, gdzie „karmione” są one wszystkimi rodzajami piękna, cnoty i dobroci.“

—  Fethullah Gülen

Religion is an inexhaustible and blessed source that contains the principles of true civilization and lays its foundations. It is through religion that we are elevated so high in spirit and feelings that we make contact with metaphysical worlds, where we are "fed" to full satisfaction with all kinds of beauty, virtue, and goodness. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Chociaż jesteś oszukiwany przez innych, nigdy nikogo nie oszukuj. Wierność i prawość są dwiema najważniejszymi cnotami. Nawet jeśli podążanie za nimi przyniesie ci stratę, a zwykle tak się dzieje, zawsze bądź wierny i prawy.“

—  Fethullah Gülen

Never deceive anyone, even if they deceive you. Fidelity and uprightness are two of the highest virtues. Even if following this advice brings you loss, which it sometimes does, always be faithful and upright. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Uwielbienie oznacza wdzięczność za dobrodziejstwa, jakimi zostaliśmy obdarzeni – za życie, sumienie, moc poznania oraz siłę wiary. Zaniedbywanie obowiązku uwielbienia jest wielką niewdzięcznością.“

—  Fethullah Gülen

Worship means one’s thankfulness for the bounties with which he or she is endowed, such as life, consciousness, power of perception and faith, while negligence of the duty of worship is crude ingratitude. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Dobro, piękno, prawdomówność, uczciwość oraz bycie cnotliwym są istotą tego świata. Pewnego dnia świat odnajdzie tę istotę, ponieważ nikt nie może temu zapobiec.“

—  Fethullah Gülen

Goodness, beauty, truthfulness, honesty, and being virtuous are the essence of the world. Whatever happens, the world will one day find this essence, for no one can prevent such an event. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Warunkiem rozwoju narodu jest posiadanie przez jego członków wspólnego celu. Naród nie może się rozwijać i dokonywać postępu – nawet jeśli wykazuje się wielką aktywnością – jeśli jego członkowie nie są zgodni co do tego, co jest czarne, a co białe.“

—  Fethullah Gülen

National development only occurs when a nation’s people have the same goal. It cannot develop and progress, although it shows great activity, if some of its members say "black" and others say "white" for the same thing. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Ponieważ „prawdziwe” życie możliwe jest tylko dzięki wiedzy, ci, którzy zaniedbują uczenie się oraz nauczanie innych, są uznawani za „umarłych”, nawet jeśli nadal żyją. Zostaliśmy stworzeni do tego, aby się uczyć oraz dzielić się z innymi tym, czego się nauczyliśmy.“

—  Fethullah Gülen

Since "real" life is possible only through knowledge, those who neglect learning and teaching are considered "dead" even though they are physically alive, for the most important purpose for our creation is to learn and to communicate what we have learned to others. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Kiedy drzewa są odpowiednio przycinane, wzrastają i wydają owoce. Jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane, usychają i stają się karłowate. Biorąc to pod uwagę, czyż każdy człowiek, posiadający tak wiele talentów i zdolności, nie powinien otrzymać przynajmniej tyle opieki co drzewo?“

—  Fethullah Gülen

When trees are pruned properly, they produce fruit and their growth improves. If they are not pruned properly, they shrivel and become stunted. Given this, should not each human being, possessing so many talents and abilities, be given at least as much care as a tree? (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Kobiety są najpewniejszym kamieniem węgielnym naszego narodowego honoru i szlachetności. Ich udział w kształtowaniu naszej długiej i chwalebnej przeszłości równy jest wojownikom, którzy zmagali się z naszymi wrogami.“

—  Fethullah Gülen

Our women are the soundest foundation stone of our national honor and nobility. Their part in forming our long and glorious past is equal to that of the warriors who struggled with our enemies. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Moralność, zdrowe sumienie, dobre obyczaje oraz cnoty są jak uniwersalna waluta, akceptowana w każdym miejscu. Nie mają na nią wpływu żadne zmiany wartości innych walut. Osoby obdarzone takimi cechami są jak kupcy dysponujący najwyższym kredytem. Mogą robić interesy, gdzie tylko zapragną.“

—  Fethullah Gülen

Good morals and sound conscience, and good manners and virtues, are like a currency universally acceptable and which is not affected by changes in the values of other means of exchange. Those provided with such qualities are like merchants with the highest credit who can do business wherever they want. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„W miłości nawet niewielka skłonność wyobraźni kochającego do kogoś lub czegoś innego niż sam ukochany oznacza koniec miłości. Taka skłonność jest zakazana. Miłość trwa tak długo, jak długo ukochany widzi ukochanego we wszystkim, co znajduje się wokoło niego, a każde piękno i doskonałość darzy szacunkiem jako przejawy ukochanej osoby. Jeśli to przestaje być istotą miłości, miłość umiera.“

—  Fethullah Gülen

In the way of love, even a slight, imagined inclination of the lover to someone or something other than the beloved means the end of love. Such an inclination is forbidden. Love continues as long as the lover sees the beloved in everything around him or her, and regards every beauty and perfection as the manifestation of the beloved. If this is not the case, love dies. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Nasze serca zostały stworzone jako sejfy – by przechowywały tajemnice. Ich zamkiem jest rozum, natomiast kluczem siła woli. Nikt nie może włamać się i ukraść ich kosztowności, jeśli zamek i klucz nie zostały uszkodzone.“

—  Fethullah Gülen

Hearts are created as safes for keeping secrets. Intelligence is their lock; willpower is their key. No one can break into the safe and steal its valuables if the lock and key are not faulty. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Przyjaźń związana jest z sercem i szczerością. Ci, którzy myślą, że mogą pozyskać przyjaciół poprzez oszustwa i obłudę, oszukują samych siebie. Nawet jeśli niektórzy naiwni ludzie nabierają się na czyjąś obłudę i pochlebstwa, nie zapewni to im długotrwałej przyjaźni.“

—  Fethullah Gülen

Friendship pertains to one’s heart and sincerity. Those who think they can gain another’s friendship through deception and hypocrisy only deceive themselves. Even if some simple-minded people are taken in by their hypocrisy and flattery, they will not be able to sustain a long-lasting friendship. (ang.)
Źródło: Perły mądrości

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dzisiejsze rocznice
Brigham Young Fotografia
Brigham Young3
amerykański polityk i prorok Kościoła mormonów 1801 - 1877
Morgan Freeman Fotografia
Morgan Freeman5
aktor i reżyser amerykański 1937
John Dewey Fotografia
John Dewey3
amerykański filozof, pedagog 1859 - 1952
Jacques Parizeau Fotografia
Jacques Parizeau
kanadyjski polityk i ekonomista 1930 - 2015
Następnych dzisiejszych rocznic
x