Chuck Jones cytaty

Chuck Jones Fotografia
24   0

Chuck Jones

Data urodzenia: 21. Wrzesień 1912
Data zgonu: 22. Luty 2002

Chuck Jones – amerykański reżyser animacji. Twórca kreskówek takich jak Tom i Jerry, Struś Pędziwiatr czy Królik Bugs. Ojciec producentki Lindy Jones Clough. Trzy jego kreskówki – Duck Amuck , One Froggy Evening i What's Opera, Doc? znalazły się na liście US National Film Registry, zawierającej tytuły produkcji filmowych budujących dziedzictwo kulturowe USA.

Chuck Jones, podczas 60 lat pracy zawodowej stworzył ponad 300 animowanych historii i został uhonorowany czterema Oscarami, z czego trzy za reżyserską pracę nad serią animacji pt. Looney Tunes. W 1996 roku Akademia przyznała Jonesowi honorowego Oscara za całokształt pracy i szczególne osiągnięcia w dziedzinie animacji. Wikipedia

Cytaty Chuck Jones

„Godziny pracy lwa trwają tylko wtedy, kiedy jest on głodny; raz, że jest usatysfakcjonowany, drapieżnik i ofiara żyją razem w pokoju.“

—  Chuck Jones

[A] lion’s work hours are only when he’s hungry; once he’s satisfied, the predator and prey live peacefully together. (ang.)

„Nie ucierpisz, jeśli zdecydujesz: „to jest tak”, zamiast pytać: „dlaczego jest w ten sposób?”“

—  Chuck Jones

You do not suffer if you decide "that’s the way it is" rather than "why is it this way"? (ang.)

„Nie możemy mylić wypaczeń z innowacjami; wypaczenie to zbędna zmiana – sztuka to zmiana dobroczynna.“

—  Chuck Jones

We must not confuse distortion with innovation; distortion is useless change, art is beneficial change. (ang.)

„Im jestem starszy, tym więcej indywidualności znajduję w zwierzętach i tym mniej w ludziach. Wczesne doświadczenia przekonały mnie, że zwierzęta mogą mieć i mają całkiem odmienne osobowości.“

—  Chuck Jones

The older I get, the more individuality I find in animals and the less I find in humans. Early experiences convinced me that animals can and do have quite distinct personalities. (ang.)

„Rysunek sprawia to, czego my nie możemy – sprowadza trójwymiarowy świat na dwuwymiarową płaszczyznę.“

—  Chuck Jones

Painting does what we cannot do – it brings a three-dimensional world into a two-dimensional plane. (ang.)

„Kiedy słyszysz dziwny wybuch śmiechu publiczności na filmie, który reżyserowałeś, zaczynasz rozumieć grę słów.“

—  Chuck Jones

Once you have heard a strange audience burst into laughter at a film you directed, you realize what the word joy is all about. (ang.)

„Jackie Gleason powiedział, że komedia jest najbardziej ekscytującą formą dramatu, ponieważ ma natychmiastową krytykę: śmiech.“

—  Chuck Jones

Jackie Gleason said that comedy is the most exacting form of dramatic art, because it has an instant critic: laughter. (ang.)

„Cenzura, moim zdaniem, jest najbardziej niebezpiecznym wrogiem komunikowania się między ludźmi, a pobożność intencji jest prawdopodobnie najbardziej niebezpieczna i najbardziej jadowita.“

—  Chuck Jones

Censorship, I believe, is the most dangerous enemy to all human communication, and piety of intention is probably the most dangerous, the most virulent and the most self-satisfying. (ang.)

„Kiedy osądzają krytycy, trudno powiedzieć, gdzie kończy się sprawiedliwość a zaczyna zemsta.“

—  Chuck Jones

When critics sit in judgment it is hard to tell where justice leaves off and vengeance begins. (ang.)

„Kojot jest ograniczany, tak jak Bugs, przez swoją anatomię. By dać Kojotowi wygląd radosnego oczekiwania, rysuję wszystko podniesione – podniesione oczy, wzniesione uszy, nawet nos jest podniesiony. Kiedy jest zawiedziony, odwrotnie, wszystko ma opuszczone. Z człowiekiem nie możesz zrobić tego tak dramatycznie, choć u niego emocje wyrażane są w pełni.“

—  Chuck Jones

The Coyote is limited, as Bugs is limited, by his anatomy. To give the Coyote a look of anticipatory delight, I draw everything up – the eyes are up, the ears are up, and even the nose is up. When he is defeated, on the other hand, everything turns down. You can’t do that as dramatically with human beings, although the emotions expressed are fully human. (ang.)

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Jeśli chcesz by karzeł wyglądał jak dziecko, nie wkładaj mu cygara do ust.“

—  Chuck Jones

If you want a midget to look like a baby, don’t put a cigar in his mouth. (ang.)

„Zasady są proste. Traktuj swoją pracę poważnie, ale nigdy osobiście. Wlej w nią miłość i swoje umiejętności – a wyjdzie ci.“

—  Chuck Jones

The rules are simple. Take your work, but never yourself, seriously. Pour in the love and whatever skill you have, and it will come out. (ang.)

„Każda postać prezentuje jakąś cechę, która we mnie tkwi.“

—  Chuck Jones

Each character represented a trait that resides in me. (ang.)

„Jedynym czasem, kiedy żona słucha swojego męża jest ten, kiedy on śpi.“

—  Chuck Jones

The only time a wife listens to her husband is when he's asleep. (ang.)

„Jeśli zaczynasz z postacią, prawdopodobnie skończysz z dobrym rysunkiem.“

—  Chuck Jones

If you start with character, you probably will end up with good drawings. (ang.)

„Każdy może negatywnie krytykować – jest to najtańszy ze wszystkich komentarzy, ponieważ nie wymaga odrobiny wysiłku, której wymaga sugestia.“

—  Chuck Jones

Anyone can negatively criticize – it is the cheapest of all comment because it requires not a modicum of the effort that suggestion requires. (ang.)

„Zbliżenie, jak twierdzi D. W. Griffith, pozwala subtelnym zmianom wyrazu twarzy – jak podnoszenie brwi lub przebłysk uśmiechu – by stały się częścią akcji.“

—  Chuck Jones

The close-up, according to D.W. Griffith, allows subtle changes of facial expression – the raising of an eyebrow or the flicker of a smile – to become part of the action. (ang.)

„Komedia to niezwyczajni ludzie w prawdziwych sytuacjach, farsa to prawdziwi ludzie w niezwyczajnych sytuacjach.“

—  Chuck Jones

Comedy is unusual people in real situations; farce is real people in unusual situations. (ang.)

„Kiedy młodzi artyści proszą mnie o radę w rysowaniu ludzkiej stopy, mówię im: 'Pierwszą rzeczą, której musisz się nauczyć jest jak zdjąć swojego buta, potem jak zdjąć skarpetkę. Potem oprzyj ostrożnie stopę na kolanie, weź kartkę papieru i rysuj swoją stopę.“

—  Chuck Jones

When a young artist asked me for advice on drawing the human foot, I told him, 'The first thing you must learn is how to take your shoe off, and then how to take your sock off, then prop your leg up carefully on your other knee, take a piece of paper, and draw your foot. (ang.)

„Imię „Chuck Jones”, według mojego wuja, ograniczyło mój wybór zawodu do bycia rezerwowym bazowym lub rysownikiem kreskówek.“

—  Chuck Jones

The name "Chuck Jones", according to my uncle, limited my choice of profession to second baseman or cartoonist. (ang.)

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dzisiejsze rocznice
Emil Cioran Fotografia
Emil Cioran72
pisarz pochodzenia rumuńskiego 1911 - 1995
Następnych dzisiejszych rocznic