„2.05 Przez ogół istniejących stanów rzeczy wyznaczone jest również to, jakie stany rzeczy nie istnieją.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

2.05 Die Gesamtheit der bestehenden Sachverhalte bestimmt auch, welche Sachverhalte nicht bestehen. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„1. Świat jest wszystkim, co jest faktem.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

1. Die Welt is alles, was der Fall ist.
Tractatus Logico-Philosophicus

„2.0232 Nawiasem mówiąc: przedmioty są bezbarwne.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

2.0232 Beiläufig gesprochen: Die Gegenstände sind farblos. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„2.013 Każda rzecz jest niejako w przestrzeni możliwych stanów rzeczy. Przestrzeń tę mogę pomyśleć sobie jako pustą, ale nie mogę sobie pomyśleć rzeczy bez przestrzeni.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

2.013 Jedes Ding ist, gleichsam, in einem Raume möglicher Sachverhalte. Diesen Raum kann ich mir leer denken, nicht aber das Ding ohne den Raum. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„5.6 Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

5.6 Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus
Źródło: „Słynną tezę 5.6 zachowaliśmy w utartym już w naszej literaturze filozoficznej przekładzie oddającym «bedeuten» jako «oznaczają». Trzeba jednak podkreślić, że jest to przekład mylący, gdyż nie chodzi tu o oznaczanie w sensie stosunku semantycznego, ani też o oznaczanie w sensie tożsamości denotatów. «Bedeuten» znaczy bowiem w niemczyźnie także «dać do zrozumienia» (pośrednio, lecz stanowczo) i to właśnie znaczenie zdaje się Wittgenstein mieć na myśli. Trafniejszym przekładem tej tezy byłoby zdanie: «Granice mego języka wskazują granice mego świata.»” – Bogusław Wolniewicz, wstęp do Tractatus Logico-Philosophicus, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. W literaturze polskiej spotyka się również użycie sfomułowania wyznaczają.

„2.027 To, co stałe i trwałe, oraz przedmiot, są jednym i tym samym.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

2.027 Das Feste, das Bestehende und der Gegenstand sind Eins. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„2.06 Istnienie i nieistnienie stanów rzeczy jest rzeczywistością.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

Istnienie stanów rzeczy nazywamy też faktem pozytywnym, nieistnienie – negatywnym.
2.06 Das Bestehen und Nichtbestehen von Sachverhalten ist die Wirklichkeit. (Das Bestehen von Sachverhalten nennen wir auch eine positive, das Nichtbestehen eine negative Tatsache.) (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„What is troubling us is the tendency to believe that the mind is like a little man within.“

—  Ludwig Wittgenstein

Remarks to John Wisdom, quoted in Zen and the Work of WIttgenstein by Paul Weinpaul in The Chicago Review Vol. 12, (1958), p. 70
Attributed from posthumous publications

„There are, indeed, things that cannot be put into words. They make themselves manifest. They are what is mystical.“

—  Ludwig Wittgenstein

6.522
Original German: Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich, es ist das Mystische.
1920s, Tractatus Logico-Philosophicus (1922)

„The subject does not belong to the world, but it is a limit of the world.“

—  Ludwig Wittgenstein

5.632
Original German: Das Subjekt gehört nicht zur Welt, sondern es ist eine Grenze der Welt.
1920s, Tractatus Logico-Philosophicus (1922)

„It is quite impossible for a proposition to state that it itself is true.“

—  Ludwig Wittgenstein

4.442
Original German: Ein Satz kann unmöglich von sich selbst aussagen, dass er wahr ist.
1920s, Tractatus Logico-Philosophicus (1922)

„What do I know about God and the purpose of life?
I know that this world exists.“

—  Ludwig Wittgenstein

Journal entry (11 June 1916), p. 72e and 73e
1910s, Notebooks 1914-1916
Kontekst: What do I know about God and the purpose of life?
I know that this world exists.
That I am placed in it like my eye in its visual field.
That something about it is problematic, which we call its meaning.
This meaning does not lie in it but outside of it.
That life is the world.
That my will penetrates the world.
That my will is good or evil.
Therefore that good and evil are somehow connected with the meaning of the world.
The meaning of life, i. e. the meaning of the world, we can call God.
And connect with this the comparison of God to a father.
To pray is to think about the meaning of life.

„My propositions are elucidatory in this way: he who understands me finally recognizes them as senseless, when he has climbed out through them, on them, over them.“

—  Ludwig Wittgenstein

He must so to speak throw away the ladder, after he has climbed up on it.
6.54
Original German: Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie—auf ihnen—über sie hinausgestiegen ist. (Er muss sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.)
1920s, Tractatus Logico-Philosophicus (1922)

„The meaning of life, i.e. the meaning of the world, we can call God.“

—  Ludwig Wittgenstein

Journal entry (11 June 1916), p. 72e and 73e
1910s, Notebooks 1914-1916
Kontekst: What do I know about God and the purpose of life?
I know that this world exists.
That I am placed in it like my eye in its visual field.
That something about it is problematic, which we call its meaning.
This meaning does not lie in it but outside of it.
That life is the world.
That my will penetrates the world.
That my will is good or evil.
Therefore that good and evil are somehow connected with the meaning of the world.
The meaning of life, i. e. the meaning of the world, we can call God.
And connect with this the comparison of God to a father.
To pray is to think about the meaning of life.

„Logic pervades the world: the limits of the world are also its limits.“

—  Ludwig Wittgenstein

Original German:Die Logik erfüllt die Welt; die Grenzen der Welt sind auch ihre Grenzen. Wir können also in der Logik nicht sagen: Das und das gibt es in der Welt, jenes nicht.Das würde nämlich scheinbar voraussetzen, dass wir gewisse Möglichkeiten ausschließen, und dies kann nicht der Fall sein, da sonst die Logik über die Grenzen der Welt hinaus müsste; wenn sie nämlich diese Grenzen auch von der anderen Seite betrachten könnte. Was wir nicht denken können, das können wir nicht denken; wir können also auch nicht sagen, was wir nicht denken können.
1920s, Tractatus Logico-Philosophicus (1922)
Kontekst: Logic pervades the world: the limits of the world are also its limits. So we cannot say in logic, "The world has this in it, and this, but not that." For that would appear to presuppose that we were excluding certain possibilities, and this cannot be the case, since it would require that logic should go beyond the limits of the world; for only in that way could it view those limits from the other side as well. We cannot think what we cannot think; so what we cannot think we cannot say either. (5.61)

„Only a man who lives not in time but in the present is happy.“

—  Ludwig Wittgenstein

Journal entry (8 July 1916), p. 74e
1910s, Notebooks 1914-1916
Kontekst: There are two godheads: the world and my independent I.
I am either happy or unhappy, that is all. It can be said: good or evil do not exist.
A man who is happy must have no fear. Not even in the face of death.
Only a man who lives not in time but in the present is happy.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobni autorzy

Ludwig von Mises Fotografia
Ludwig von Mises36
ekonomista austriacki
Rainer Maria Rilke Fotografia
Rainer Maria Rilke38
poeta austriacki
Martin Heidegger Fotografia
Martin Heidegger19
filozof niemiecki
Edith Stein Fotografia
Edith Stein16
zakonnica niemiecka, filozof, święta Kościoła katolickiego
Emil Cioran Fotografia
Emil Cioran72
pisarz pochodzenia rumuńskiego
Zygmunt Freud Fotografia
Zygmunt Freud74
austriacki neurolog i psychiatra
Umberto Eco Fotografia
Umberto Eco74
włoski filozof i pisarz
Erich Fromm Fotografia
Erich Fromm66
amerykański filozof, psycholog i psychoanalityk
Alfred Adler Fotografia
Alfred Adler6
austriacki psychiatra i psycholog
Albert Schweitzer Fotografia
Albert Schweitzer22
niemiecki teolog luterański, noblista w dziedzinie pokoju
Dzisiejsze rocznice
Cyceron Fotografia
Cyceron108
mówca rzymski, popularyzator filozofii greckiej, polityk -106 - -43 p. n. e.
Johann Nestroy Fotografia
Johann Nestroy2
austriacki pisarz, aktor i śpiewak operowy 1801 - 1862
Gabriel Biel Fotografia
Gabriel Biel
niemiecki teolog i filozof 1418 - 1495
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Ludwig von Mises Fotografia
Ludwig von Mises36
ekonomista austriacki
Rainer Maria Rilke Fotografia
Rainer Maria Rilke38
poeta austriacki
Martin Heidegger Fotografia
Martin Heidegger19
filozof niemiecki
Edith Stein Fotografia
Edith Stein16
zakonnica niemiecka, filozof, święta Kościoła katolickiego
Emil Cioran Fotografia
Emil Cioran72
pisarz pochodzenia rumuńskiego